Disclaimer

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Spotten sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de Spotten websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Spotten.

Informatie op deze website
Spotten besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en aan het up-to-date houden van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Spotten sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor onvolkomen-heden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie en/of condities op de website te wijzigen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Spotten ver-schillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.

Spotten heeft een procedure geïmplementeerd die beschrijft wat te doen bij een inbreuk van persoonsgegevens en wanneer Spotten wettelijk verplicht de AP en eventueel U, te informeren.

Functioneren van deze website
Spotten garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Spotten is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten op Spotten websites.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Spotten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waar-naar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Spotten garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, troyan horses of vergelijkbare schadelijke componenten.

Veranderingen
Spotten past de inhoud van dit document op regelmatige tijdstippen aan en adviseert u regel-matige deze webpagina te raadplegen. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening.

Contact informatie
Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op via e-mail: interesse@spotten.nl